1 Aralık 2016

İŞKUR, ENGELLİ İSTİHDAMI İÇİN 9 ARALIK 2016 TARİHİNE KADAR PROJELERİNİZİ BEKLİYOR

Türkiye İş Kurumu İşkur; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 36 bin TL hibe desteği verecek.

Engelli kişilerin, İşkur’un yayınladığı başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve engellilerin üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde;

1) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,  ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL.

2) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.

3) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL destek  sağlanmaktadır.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 9 Aralık 2016 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine teslim edebilirler.

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki yer alan bütün şartları taşıması gereklidir;

  • ·         İŞKUR’a kayıtlı olmak,
  • ·         Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az %40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
  • ·         18 yaşını tamamlamış olmak,
  • ·         Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
  • ·         Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, (proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),
  • ·         İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
  • ·         Girişimcilik eğitim programı serfitikasına sahip olmak,
  • ·         Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, serfitika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

 

Desteklenecek projeler;

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.