14 Aralık 2019

BAŞKANLAR KURULUMUZ 2020 YILI YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

Sendikamızın Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında tüm şube ve bölge başkanlarımızın katılımıyla Mardin’de gerçekleştirildi.

Sendikamızın 2020 yılındaki büyüme odaklı yeni yol haritasından yapılacak olan eğitim seminerlerine, MESS Grup Toplu İş Sözleşme sürecinden asgari ücret görüşmelerine kadar daha birçok sendikal yaşamı ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren başlıklar değerlendirildi.

Başkanlar Kurulunun sonunda ise Genel Yönetim Kurulumuz ile şube ve bölge başkanlarımızın imzasıyla bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

13 Aralık 2019 tarihinde toplanan Başkanlar Kurulumuzun ortaya koymuş olduğu sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRGESİ

13 ARALIK 2019

Güçlü teşkilatı ile büyük sendikal hedeflere yürüme kararlılığında olan Özçelik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, çalışma hayatındaki ve sendikal yaşamdaki gelişmeleri ele almak üzere 13 Aralık 2019 tarihinde Mardin’de bir araya gelmiştir. Bu kapsamda MESS ile yürütülen toplu sözleşmesi süreci, asgari ücret görüşmeleri, sendikal faaliyetler, örgütlenme çalışmaları, mali ve idari konular ile yeni yılda yapılacak olan çalışmalar gibi konu başlıkları değerlendirilerek aşağıdaki kararları almıştır. 

1) MESS SÖZLEŞMESİ: Sendikamız Özçelik-İş ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) arasında yürütülen grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 5. oturumunun ardından uyuşmazlık tutanağı tutulmuş, resmi arabuluculuk dönemi başlamıştır. Binlerce metal işçisinin sofralarını yakından ilgilendiren bu sözleşme sürecinde üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve artırılması için bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlı ve dik duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin ücretlerini dolayısıyla da yaşam standartlarını artırmak, üyelerimizin işyerlerinde huzur içerisinde çalışmalarını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bunun için Özçelik-İş Sendikası atılması gereken ne adım varsa atmaya hazırdır. Bu süreçte hakça bir paylaşım elde edilinceye, üyelerimizin talep ve beklentileri karşılanıncaya kadar, üyelerimizi memnun etmeyen her türlü teklif reddedilerek, mücadelemiz masa başında ve sahalarda yılmadan, usanmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Bu mücadelemizi, iş kolumuzdaki diğer sendikalarla işbirliği içerisinde yürütme kararlığımız da devam edecektir. 

2) ASGARİ ÜCRET: Özçelik-İş Sendikası, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmelerini yakından takip etmektedir. Doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak da 24 milyona yakın bir kitleyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin işçiler lehine sonuçlanması en büyük beklentimizdir. Asgari ücretin belirlenirken sadece bir kişi üzerinden değil eşinin ve iki çocuğunun da göz önünde bulundurulması adaletli bir ücretin belirlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca asgari ücret komisyonunda işçi kesimini temsilen sadece en büyük işçi sendikası konfederasyonun değil, Konfederasyonumuz Hak-İş’in ve diğer işçi konfederasyonlarının da içinde yer aldığı bir sistemin kurgulanması hayati bir önem taşımaktadır. Hak-İş’e bağlı bir sendika olarak, Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesi olarak adlandırılan asgari ücretin tespitinde görev alan komisyonda Hak-İş’in de yer alması gerektiği yönündeki görüşümüzü de kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. 

3) İŞSİZLİK: İşveren nezdinde emeğin kıymetsizleştirilmesine neden olan işsizlik meselesinin ortadan kaldırılması, işsizlikle etkili mücadele mekanizmalarının devreye sokulması büyük gereklilik haline gelmiştir. Yeni bir istihdam seferberliğinin bir an önce hayata geçirilmesi, bunun için teşvikler ortaya konulması, yeni iş sahaları oluşturulması aciliyet arz etmektedir. Ekonomik politikalarda faiz ve cari açığın kapatılmasına yönelik yaşanan olumlu gelişmelerin, işgücü piyasalarına katkılarının görülebilmesi için gerekli adımların kararlılık ve tutarlılıkla atılması beklenmektedir. 

4)VERGİ ADALETSİZLİĞİ: Çalışanların maaşlarından kesilen vergilerin neden olduğu yükün bir an önce hafifletilmesi, adaletli bir vergi sisteminin uygulamaya konulması hükümetimizden en büyük beklentimizdir. Vergiler nedeniyle her ay maaşı düşen işçinin bu yarasına merhem olunmalıdır. 

5)KIDEM TAZMİNATI: Kıdem tazminatında yapılması öngörülen değişikliği desteklemekle birlikte hali hazırda uygulamada olan kıdem tazminatını geri götürecek her uygulama reddedilerek, kazanımlarda geriye gidişe asla izin verilmeyecektir. Kimi zaman işçinin emekliliğinin bir güvencesi, kimi zaman bir ev almak için ön peşinat niteliği taşıyan kıdem tazminatının çalışanlar lehine, kazanılmış haklardan taviz vermeden yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

6) İŞ KAZALARI: Her yıl yüzlerce işçinin ölümüne veya sakat kalmasına neden olan iş kazalarını önüne geçilmesi için işverenler başta olmak üzere tüm taraflarla olan işbirliği artırılacak. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar ve projelere daha fazla destek sağlanacaktır. 

7) ÖRGÜTLENME: 1 buçuk milyon emekçinin alınteri akıttığı iş kolumuzda, emekçilerin adaletsiz paylaşım karşısında dik durabilmesi için örgütlenme çalışmalarına hız verilecektir. Türkiye’nin dört bir yanında örgütlenme uzmanlarımız aracılığıyla sendikallaşmanın önemi anlatılarak, şuanda 40 binden fazla üyesi olan Özçelik-İş’in üye sayısı daha artırılacaktır. Hak-İş’imizin örgütlenme felsefesinin de temelini oluşturan bir yaklaşımla, gidemediğimiz, göremediğimiz emekçi kardeşlerimize borcumuz olduğunu düşünerek örgütlenme faaliyetlerimize büyük bir sorumlulukla devam edeceğiz. 

8)MALİ KONULAR: Özçelik-İş Sendikası, mali konularda tarihinde görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Özçelik-İş, yeni inşa edilen genel merkez binasına, şubelere alınan yeni yerlere, burs uygulaması, hediye dağıtımı ve eğitim seminerleri gibi yüksek bütçeli faaliyetlerine rağmen güçlü ekonomik yapısını korumakta ve geliştirmektedir.

9)SENDİKAL EĞİTİMLER: Bilinçli bir sendikal hareketin ortaya çıkabilmesi için Özçelik-İş Sendikası, yeni dönemde adeta bir eğitim seferberliği başlatacaktır. Bugüne kadar dev eğitim seminerleriyle ve lokal bazlı işyeri eğitimleriyle teşkilatını ve üyelerini bir dizi eğitimlerden geçiren Özçelik-İş, bundan sonraki süreçte de önce teşkilatını ardından da tüm üyelerini geniş çaplı bir eğitim programının içerisine dahil edecektir. Bu eğitimler yoluyla sendikal farkındalık geliştirilirken, bilimin ve bilginin gücü sendikacılık faaliyetlerimizde rehber haline getirilecektir. 

10) TOPLU SÖZLEŞMELER: Türkiye’nin dört bir yanında örgütlü olduğumuz onlarca işyerinde toplu iş sözleşme müzakereleri tüm hızıyla devam etmektedir. Bu müzakerelerin sahada üyelerimizden aldığımız talep ve beklentiler doğrultusunda masa başında nihayete erdirilmesi için genel merkez ve şubeler gerekli tüm çalışmaları yapacaktır. 

11) ULUSLAR ARASI FAALİYETLER: Konfederasyonumuz Hak-İş’in ortaya koymuş olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda Özçelik-İş Sendikası’nın uluslar arası boyuttaki etkinliği, yapılacak ziyaretler ve uygulamaya konulacak projelerle daha da artırılacak, yabancı sendikalarla işbirliği geliştirilecektir. Uluslararası işbirliği yoluyla küresel emek hareketinin karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sağlanırken, kendi sendikacılık değerlerimizin de uluslararası boyutta temsili sağlanacaktır. 

12)PROJELER: Üyelerimiz başta olmak üzere toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren konularda projeler oluşturulup, hayata geçirilerek Özçelik-İş Sendikası’nın sivil toplum örgütü olma sorumluluğu yerine getirilecektir. Bu projeler sayesinde Özçelik-İş’in kamuoyu nezdinde bilinirliği artırılacaktır. Ayrıca uluslararası işbirliği projelerine de ağırlık verilecektir. 

13) ÜYE MEMNUNİYETİ: Mevcut durumda örgütlü olunan tüm işyerlerindeki üyelerimizin talep ve beklentilerinin azami ölçüde karşılanması için yapılan çalışmalar eksiksiz sürdürülecektir. Burs uygulamasından sosyal yardımlara kadar, üyelerimizi memnun eden ne kadar uygulama varsa devamı sağlanacak ve yeni projelerle üyelerimizin mutluluğu daha da artırılacaktır. Tüm bu alınan kararlar ışığında, yarım asırdan fazla bir süredir metal işçisinin umudu olmayı sürdüren Özçelik-İş Sendikası’nın, hem çalışma hayatında hem de sendikal camiada daha fazla söz sahibi olma hedefine hızla ulaşmak için gerekli tüm adımlar atılacaktır. Üyesiyle, temsilcisiyle, şubesiyle ve genel merkeziyle bütünleşmiş bir sendikal yapı olarak, sendikal çalışmalara hızla devam edilecektir. Çalışma hayatını yakından ilgilendiren tüm konular eksiksiz ele alınarak, özellikle yeni yılda üyelerimizin ve diğer çalışanların talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli girişimlerde ve çalışmalarda bulunulacaktır.  Konfederasyonumuz Hak-İş ile yürütülen güçlü ve sarsılmaz işbirliği korunarak ve artırılarak çalışmalar aralıksız sürdürülecektir.